Zasady mediacji  • Dobrowolność - strony uczestniczą w mediacji z własnej woli, na każdym etapie mediacji mogą się z niej wycofać, nie ma presji ze strony mediatora, a wszelkie postanowienia i zobowiązania mediacyjne są dobrowolne.
  • Bezstronność - mediator w równym stopniu i z takim samym zaangażowaniem stara się pomóc obu stronom konfliktu, nie sympatyzuje z żadną ze stron, nie może być powiązany ze stronami konfliktu i nie może kierować się swoimi interesami.
  • Neutralność - mediator nie ocenia ustaleń oraz zachowania stron, nie narzuca swojego punktu widzenia ani swoich rozwiązań, nie prezentuje swojego systemu wartości, nie opiniuje stron, a akceptuje i przyjmuje do wiadomości rozwiązania wypracowane przez strony konfliktu.
  • Poufność - przebieg mediacji jak i ustalenia końcowe są objęte tajemnicą, w związku z tym mediator jest zobowiązany do dyskrecji oraz zachowania dla siebie pozyskanych od stron informacji.
  • Akceptowalność - strony zgodnie wybierają osobę mediatora, którego mogą na każdym etapie prowadzonych mediacji zmienić, zgadzają się też na określone reguły w czasie prowadzenia mediacji.