OfertaKancelaria Mediacyjna Magdaleny Mrozowskiej oferuje prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Kancelaria świadczy również usługi notarialne, z uwagi na fakt, iż Magdalena Mrozowska jest notariuszem. W kręgu zainteresowań dotyczących polubownego rozwiązywania sporów są:

  1. mediacje cywilne, a w szczególności sprawy dotyczące:

    • sporów związanych z nieruchomościami np.: spory o zniesienie współwłasności, spory dotyczące przebiegu granic działek, spory dotyczące immisji sąsiedzkich, spory o ustanowienie służebności przejazdu lub przesyłu oraz spory o naruszenie posiadania, spory o zakres służebności, spory o podział nieruchomości wspólnej, spory wynikające z realizacji umów budowlanych,
    • sporów spadkowych – spory o dział spadku czy też o zachowek,
    • sporów rodzinnych – spory o podział majątku wspólnego, o alimenty czy też o kontakty z dziećmi,
  2. mediacje gospodarcze, a w szczególności sprawy dotyczące:

    • sporów powstałych przy realizacji umów handlowych, sporów o dochodzenie wierzytelności oraz sporów dotyczących rozliczeń występujących ze spółek wspólników.