O mediacjiMediacja jest to metoda rozwiązywania sporów, polegająca na rozmowie skonfliktowanych stron w obecności bezstronnego mediatora, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia akceptowalnego i satysfakcjonującego wszystkie strony sporu.

W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 136/3 z 24.5.2008 r.) mediacja została zdefiniowana jako postępowanie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd.

W Polsce mediacja została uregulowana w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) w art. od 1831  do 18315, z których to przepisów wynika między innymi, że mediacja może być prowadzona na podstawie:

  1. umowy z mediatorem (tzw. mediacja pozasądowa),
  2. postanowienia sądu kierującego strony do mediacji (tzw. mediacja sądowa).